MAŁY PORADNIK WYBORCZY
nsw-5g3e3zpjeuz9o1ij0b6mi1dj4lfmg2b1hisyh3g2lqzqe-k3efbz4s9bh4z205w-rbkfx3qeuapqrfuljj28fg6d6sa5p1lhmdw5fylqx4j30b4hs57-tykgqhz9koa5
4393
page-template-default,page,page-id-4393,bridge-core-3.0.9,tribe-no-js,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-29.7,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-7.0,vc_responsive

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE
KLUBU UCZELNIANEGO AZS

Walne zebranie w klubie jako część większej całości

Kampania sprawozdawczo – wyborcza przeprowadzona będzie w następujących terminach:

  • w klubach AZS (uczelnianych, środowiskowych) do dnia 31 maja 2022
  • w organizacji środowiskowej AZS Warszawa w dniu 22 czerwca 2022 o godz. 17:30 w Auli Głównej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie al. Niepodległości 162.

Uchwała Zarządu AZS Warszawa w sprawie zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczego.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Klubie Środowiskowym AZS Warszawa odbędzie się w dniu 10 czerwca 2022 r. (piątek) o godzinie 15.00 w Biurze AZS Warszawa ul. Szpitalna 5/19.

 

 

Cele walnego zebrania

1. przedstawienie działalności klubu z ostatnich dwóch lat
2. forum dyskusji nad sprawami istotnymi dla klubu
3. wskazanie kierunków rozwoju klubu na kolejne dwa lata
4. wybór nowych władz

Przygotowanie logistyczne do zebrania

1. informacja OŚ i komisji rewizyjnej o terminie zebrania
2. kontrola dokumentów klubu przez komisję rewizyjną celem postawienia na walnym zebraniu wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi klubu
3. decyzja zarządu o zwołaniu zebrania (termin, miejsce), podziale mandatów pomiędzy sekcje, przyjęciu projektu porządku i regulaminu obrad, zgłoszeniu kandydatur do nowych władz
4. wybór delegatów sekcji na zebranie (ustalenie przez zarząd klubu odpowiedniego klucza w sekcjach) i poinformowanie ich o terminie zebrania
5. zaproszenie gości i poinformowanie mediów
6. przygotowanie dokładnego sprawozdania z dwuletniej działalności
7. postaranie się o nagrody dla najbardziej zasłużonych i najlepszych sportowców i działaczy klubu
8. zarezerwowanie i przygotowanie odpowiedniej sali,
9. przygotowanie materiałów dla delegatów, kart do głosowania

Przebieg walnego zebrania

I. Otwarcie zebrania przez prezesa ustępującego zarządu klubu

1. powitanie delegatów i zaproszonych gości
2. wprowadzenie sztandaru klubu i „Gaudeamus” (wersja opcjonalna)

II. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania – zazwyczaj prowadzi je prezes zarządu

1. zgłaszanie kandydatów (przez delegatów)
2. głosowanie jawne przez podniesienie mandatu (zwykła większość)
3. przejęcie prowadzenia obrad przez przewodniczącego
4. rozpoczęcie pracy sekretarza zebrania

III. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad

1. przewodniczący zebrania poddaje pod głosowanie projekt porządku i regulaminu opracowany przez zarząd
2. głosowanie jawne przez podniesienie mandatu (zwykła większość)

IV. Wybory komisji walnego zebrania
1. zgłaszanie kandydatów (przez delegatów)
2. komisje zazwyczaj składają się z 3-5 członków
3. głosowanie jawne przez podniesienie mandatu (zwykła większość)
4. rozpoczęcie prac komisji

KOMISJE

 

MANDATOWO- SKRUTACYJNA
Sprawdza quorum – prawomocność obrad. W pierwszym terminie – co najmniej 50 %, w drugim terminie – bez limitu obecnych. Przeprowadza głosowania jawne i tajne.

 

UCHWAŁ I WNIOSKÓW
Notuje wszelkie uwagi i postulaty delegatów i gości zebrania, padające pod adresem przyszłych władz klubu. Efektem pracy komisji wnioskowej jest propozycja uchwały walnego zebrania, przedkładana delegatom przez przewodniczącego komisji do przegłosowania pod koniec obrad.

V. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień

1. wręczenie odznaczeń AZS, klubu, innych.
2. wręczenie nagród wyróżniającym się trenerom / zawodnikom.

VI. Informacja komisji mandatowo – skrutacyjnej
o prawomocności zebrania

 

1. Odczytanie sprawozdania komisji mandatowo- skrutacyjnej,
czy w pierwszym terminie uczestniczy co najmniej 50 %.
Jeśli nie oczekujemy na rozpoczęcie w II terminie (15-30 minut później).

2. Komisja musi pozostawać w ciągłej gotowości do ewentualnego sprawdzania quorum

VII. Sprawozdanie ustępującego zarządu klubu

 

1. wskazane jest wysłać sprawozdanie przed zebranie w formie elektronicznej
2. sprawozdanie odczytuje lub wygłasza ustępujący prezes
3. sprawozdanie powinno zawierać:

a) najważniejsze wydarzenia organizacyjne i sportowe
b) najpoważniejsze problemy
c) informację o realizacji zadań, które postawiono przed zarządem w uchwale końcowej z poprzedniego zebrania

VIII. Dyskusja nad sprawozdaniem i nie tylko…

1. wystąpienia zaproszonych gości (opcjonalnie)
2. wystąpienia delegatów
3. zgłaszanie postulatów i wniosków, które następnie opracowuje komisja uchwał i wniosków

IX. Wniosek Środowiskowej Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi

 

1.sprawozdanie komisji rewizyjnej a następnie wniosek
odczytuje członek Środowiskowej Komisji Rewizyjnej.

2. postawienie takiego wniosku oznacza w praktyce uznanie przez Środowiskową Komisję Rewizyjną, że władze klubu działały w okresie sprawozdawczym prawidłowo, a więc zgodnie ze Statutem AZS.

3. przewodniczący zebrania poddaje wniosek pod głosowanie
– głosowanie jawne przez podniesienie mandatu (zwykła większość)

X. Wybory

1. zgłaszanie kandydatów (przez delegatów)
2. prezentacja kandydatów
3. instrukcja delegatów jak mają oddać ważny głos
4.  głosowanie TAJNE na przygotowanych wcześniej kartach do głosowania (zwykła większość)
5. wybieramy następujące osoby:

– prezesa zarządu
– członków zarządu
– delegata/ów na walne zebranie
a) organizacji środowiskowej
b) delegata/ ów na Zjazd AZS

XI. Dalszy ciąg dyskusji
1. w trakcie liczenia głosów przez komisję mandatowo- skrutacyjną jest czas na kontynuowanie dyskusji

2. sporządzenie projektu uchwał końcowej przez komisje uchwał i wniosków

3. przy braku dyskutantów można ogłosić przerwę

XII. Ogłoszenie wyników wyborów

1. ogłoszenie wyników wyborów przez komisję mandatowo-skrutacyjną
2. ewentualne zarządzenie II tury wyborów w przypadku nie wyłonienia władz

 

XIII. Przyjęcie uchwały walnego zebrania

1. projekt uchwały przestawia komisje uchwał i wniosków
2. możliwość uzupełnienia uchwały przez delegatów
3. przewodniczący zebrania poddaje wniosek pod głosowanie
4. głosowanie jawne przez podniesienie mandatu (zwykła większość)

XIV. Wystąpienie nowego prezesa klubu
1. podziękowania za wybór
2. w dużym skrócie wskazanie programu działania na najbliższe dwa lata
3. ustalenie i ogłoszenie terminu pierwszego roboczego zebrania
nowo wybranego zarządu klubu

 

XV. Zamknięcie obrad
1. ten przywilej przysługuje przewodniczącemu zebrania
2. jeśli na początku zebrania na salę wprowadzono sztandar klubu,
przed zakończeniem zebrania sztandar trzeba wyprowadzić.

POWODZENIA!

Opracowanie: Jakub Kosowski
Rysunki: Joanna Szczuka